Van Valiliği
Van Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çevre Düzeni Nazım İ.P. Çalışmaları

Çevre Düzeni Planları:
Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve ?evre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi par?alarının; genel kullanış bi?imlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, ?eşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin ?özümü gibi hususları göstermek ve Uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 öl?ekte düzenlenen, detaylı bir raporla a?ıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır.
Toplu Konut Alanı ?alışması devam etmektedir.
Uygulama İmar planı:

Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve ?eşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama i?in gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren 1/1000 öl?ekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır.

Afetzadeler i?in mevzi imar planları yapılmış olup uygaulama devam etmektedir.
Toplu konut alın planları calışmaları devam etmektedir.